Prihlásenie
Košík je prázdny

INFO o aplikácii

Informácie... Obrázky FAQ Manuály

TelekomCloud Backup Basic

Aplikácia TelekomCloud Backup Basic Vám umožňuje vytvárať zálohy jednoducho, rýchlo a bezpečne. S aplikáciou TelekomCloud Backup Basic sa už nemusíte viac obávať straty Vašich údajov.

Ako funguje zálohovanie s aplikáciou TelekomCloud Backup Basic?

Zálohovanie je možné urobiť prostredníctvom desktopového klienta alebo prostredníctvom klienta pre mobilné zariadenia (Android). Pre vytvorenie zálohy je preto potrebné nainštaloať si desktopového/mobilného klienta na zariadenie, odkial chcete Vaše údaje zálohovať. Následne stačí len vybrať ktoré dáta majú byť zálohované a spusťiť zálohovanie. Pre automatické zálohovanie je potrebné zadefinovať časový rámec ako často sa dáta majú zálohovať.

Prečo využívať aplikáciu TelekomCloud Backup Basic:

 • Šifrované zálohovanie na bezpečné cloudové úložisko

 • Obnova dát je dostupná kedykoľvek a odkiaľkolvek, stačí pripojenie na internet

 • Svoje dáta zálohujete podľa vlastnej potreby s možnosťou nastaviť automatizáciu spúšťania zálohovania

 • Svoje dáta máte plne pod kontrolou, v prípade straty ich jednoducho obnovíte z vytvorenej zálohy

 • Šetrenie nákladov v prípade straty údajov

 • Časová nenáročnoť na obnovenie údajov

 • Možnosť zálohovať aj dáta z mobilných zariadení

 • Možnosť využívania funkcie Aktovka na zdieľanie dokumentov s ďalšími ľudmi

 

Cenník

Produkt Cena (bez DPH) Kapacita Užívatelia
TelekomCloud Backup Basic 50 4,00 € 50 GB 1
TelekomCloud Backup Basic 100 7,00 € 100 GB 1
TelekomCloud Backup Basic 1000 12,00 € 1000 GB 1
TelekomCloud Backup Basic 50 Trial Zdarma* 50 GB 1

*Skúšobná verizia je dostupná na 30 dní od jej aktivácie

 

Funkcie:

 

Basic

Desktop Záloha a obnova súborov na platformách Windows a Linux
Synchronizácia dát
AES 256 šifrovanie
Šifrovaný SSL prenos dát
Inkrementálny a differenciálny backup
Viaceré verzie záloh
Plánovač automatických záloh
Logovanie udalostí
Nastavenie rýchlosti prenosu dát
Delta backup (malé bloky)

Mobilné

platformy

Záloha a obnova súborov na platforme Android
Záloha a obnova kontaktov a SMS
Synchronizácia dát
Zdieľanie súborov
Automatické zasielanie multimediálnych súborov
Súbory sú zašifrované na zariadení pred odoslaním
Web Definovanie šifrovacieho kľúča
Zobrazenie a sťahovanie odzálohovaných súborov
Vytvorenie verejnej linky na uložené súbory
Ukladanie, zasielanie a zdieľanie súborov do aktovky
Konfigurácia mailových notifikácií
Zmena a reset užívateľského hesla

 

 • OperoZaloha image 1
 • OperoZaloha image 2
 • OperoZaloha image 3
 • Čo je zálohovanie do cloudu?

  Zálohovanie – je vytváranie zálohových kópií údajov s cieľom ich obnovy v prípade ich straty alebo poškodenia. Zálohovať do cloudu znamená ukladať informácie a dáta aplikácie na vzdialené serveri mimo vašej lokálnej siete a mimo počítača používateľa.

 • Môže dôjsť k úniku mojich súborov?

  Užívateľské údaje sú komplexne chránené a neexistuje možnosť aby prišlo k ich úniku. Dáta nie je bez znalosti užívateľského mena a užívateľského hesla možné získať, nakoľko sú chránené priamo vo Vašom zariadení šifrovaním AES 256 a prenos dát je taktiež šifrovaný pomocou SSL certifikátu. Údaje v šifrovanej podobe sú replikované na 2 samostatných serveroch v dátovom centre, ktoré spĺňa najvyšší stupeň ochrany. Všetky súbory na počítači užívateľa sú rozdelené na menšie časti a pred odoslaním sú predmetom šifrovania AES 256. Súbory na serveroch sú uložené v šifrovanej podobe a každá časť je uložená na náhodnej lokalite. V dôsledku toho je ich reprodukcia treťou stranou nemožná.

 • Do third parties have access to my data?

  There is no possibility that third parties would be able to gain access to data, which have been uploaded to Telekom Backup servers. All files on the user’s computer are divided into smaller parts and are subject to AES 256 encryption, before sending. The files on the servers are stored in an encrypted form, and each part is stored in a random location. Consequently, reproducing them by a third party is impossible.

 • How to install the application?

  The application can be installed on your computer, notebook, tablet, and smartphone. The installation wizard will guide you through the installation process. It is very simple and takes less than five minutes.

 • Ako sa dostanem k svojím údajom?

  K svojim údajom sa môžete dostať tromi rôznymi spôsobmi: • Prostredníctvom webového prehliadača • Prostredníctvom PC klienta • Použitím aplikácie pre mobilné zariadenia

 • How can I access to my data?

  You can access your data in three different ways: • Via a web browser • Via a computer application • Using a mobile device application

 • How do I know if the backup was performer correctly?

  If you wish, you can receive notifications about each backup on your screen or via email. In addition, you access to logs that inform you about the status of backups made. You are able to check them in each application.

 • How to plan backup execution?

  As first, specify which data do you wish to backup. Remember, that it should be valuable data, loss of which might be expensive, and recovery impossible. After selecting the files, specify the time at which the copy would be done. Afterwards, run the application and with the help of a simple wizard create your backup project, where you will enter your earlier planned settings.

 • How to perform an unscheduled copy?

  Each created backup project, can be ran manually. For this purpose, go to My projects option in the desktop application,. Then you have to select the desired one and click the Do it now button.

 • Čo je Aktovka?

  Aktovka Vám umožňuje synchronizovať údaje medzi označeným katalógom na počítači užívateľa, serverom Telekom Backupa ostatnými zariadeniami v rámci užívateľského účtu. Súbory, ktoré sú pridané do katalógu aktovky sa automaticky nahrajú na servery Telekom Backup. Analogicky, každá zmena v priestore aktovky sa premietne na našom miestnom počítači. Vďaka tomuto je možné mať rovnaký stav aktovky na každom zariadení. Je to výborný nástroj pre spoločnú prácu s dokumentami, ako aj pre zdieľanie súborov s viacerými osobami. Okrem synchronizácie údajov Vám aktovka umožňuje vytvárať verejné odkazy a zdieľanie údajov.

 • What is the Briefcase?

  The Briefcase allows you to synchronize data between the indicated catalog on the user's computer and Telekom Backup Server and other devices within the user's account. Files which are added to the briefcase catalog are automatically uploaded to Telekom Backup servers. At In analogy, any change of the briefcase space from another device, is projected on our local computer. This allows to have exactly the same briefcase condition on each device. It is an excellent tool for document cooperative work, as well as sharing files with a few people a few people. In addition to data synchronization, the briefcase allows us to create public links and data sharing.

 • What is a host?

  A host, in the meaning of the Telekom Backup platform, is any computer on which the application was installed and to which a user account has been assigned. Their maximum amount is limited by the license. Mobile devices are not host, so you can use them in any number.

 • Môžem sa prihlásiť do jedného účtu z viacerých zariadení?

  Áno, pre každého používateľa sú vyhradené 3 zariadenia,z ktorých sa môžu použiť, napríklad pre stolný počítač, notebook a smartfón.

 • Am I able to log in to one account from multiple devices?

  Yes you are, for each user there are 3 hosts reserved, which can be used, for example, for a desktop computer, a notebook and a smartphone.

 • Which files are chosen when choosing automatic backup?

  If you choose automatic backup, all files from the local user catalog, which do not exceed the size of 4 GB and are not in the briefcase catalog, are included.

 • Does the application work as Windows service?

  The application installed on a computer running on a Windows system consists of a service, which is responsible for performing backup, restoring and synchronizing the briefcase, as well as an application providing the user interface. All you need to do is to properly configure the projects and you do not need to run this application anymore. Our service starts automatically at system startup, and from that moment on, cares about the security of your valuable data.

 • What is versioning for?

  File versioning enables the user to restore a previous, not necessarily the last, version of the file so that you can restore the previously introduced changes. By default, the Telekom Backup application stores up to 30 versions of each file.

 • Čo sa stane, ak počas zálohovania dôjde k prerušeniu internetového pripojenia?

  Aplikácia pozastaví proces odosielania súborov až do opätovného pripojenia. Spravidla sa pri súbore pokračuje od bodu, v ktorom došlo k prerušeniu.

 • Ako si obnovím svoje údaje?

  Ak chcete obnoviť údaje uložené na serveroch Telekom Backup pri použití desktopovej aplikácie, je potrebné v záložke Obnova vybrať súbory a/alebo katalógy, ktoré sa majú stiahnuť. Následne kliknite na Obnoviť vybrané položky. Zobrazia sa Nastavenia obnovy súborov. V zobrazenom okne zvoľte umiestnenie údajov, ktoré chcete obnoviť. Vyberte medzi pôvodným adresárom, z ktorého sa údaje prenášali a adresárom určeným užívateľom. Okrem toho si môžete vybrať operáciu, ktorú má aplikácia vykonať, ak sa v určenom umiestnení nachádzajú súbory s rovnakým názvom ako majú obnovené súbory. Aplikácia môže prepísať súbory ak sú existujúce súbory staršie. Ak možnosť zahŕňa prepísanie súborov (vytvorte kópiu prepísaných súborov), k prepísaným súborom sa pridá koncovka *. bak a oba súbory budú uložené v rovnakom umiestnení. Ak používate základný kľúč, môžete sťahovať súbory tiež prostredníctvom vášho užívateľského ovládacieho panelu. Ak to chcete urobiť, prihláste sa ako užívateľ, vyberte hlavný počítač a zvoľte súbory, ktoré by ste chceli stiahnuť a vyberte Stiahnuť.

 • How do I restore my data?

  In order to restore the data stored on Telekom Backup servers, using a desktop application you ought to select the files and/or catalogs to be downloaded in the Restore tab. Then click Restore selected. File Restore Settings will be viewed. In the displayed window, select the location of data you wish to restore. Choose between the original directory from which data were transferred, and the one indicated by the user. Additionally, you can choose an operation, which the application has to perform, if in the specified location are files with the same names as the ones restored. Theapplication can overwrite files if the existing files are older. Overwrite the always or never. If the option takes files overwriting into account (Make a copy of the overwritten files), a *. bak extension will be added to the overwritten files and both files will be stored in the same location. If you are using the default key, it is also possible to download files via your User Control Panel. To do this, log in as a user, select the host, and then select the files you wish to be downloaded and select Download.

 • Čo sa stane ak dosiahnem maximálnu kapacitu?

  Pred dosiahnutím limitu kapacity Vášho účtu dostanete emailom upozornenie, takže sa na to budete môcť vopred pripraviť. Keď užívateľ dosiahne maximálny priestor, bude opäť informovaný emailom, pričom sa prestanú vykonávať zálohy a synchronizácia. Zákazník môže kedykoľvek upravovať svoj účet a týmto spôsobom zvýšiť svoj dostupný priestor na účte.

 • What happens when I reach maximum capacity?

  Before you reach the capacity limit of your account, you will be warned about this by e-mail, so you will be able to prepare for it in advance. When the user reaches the maximum space again will be informed by e-mail again, and backups will fail to perform. Synchronization will also stop. The customer may at any time modify his account, and thereby increase his available account space.

 • Can I make a backup copy of my e-mail box?

  You can back up your e-mail inbox if you sync it with Microsoft Outlook on your local computer. In order to do this, simply select the appropriate type of project, and indicate files (PST and OST), which are to be backed up. For Telekom Backup Pro users backup of mailboxes, which are located on the MS Exchange server, is also enabled.

 • I do not know where my e-mails are stored on my computer. How can I make a backup?

  Telekom Backup automatically detects the location of Microsoft Outlook. All you have to do is select the e-mail backup option, and Telekom Backup will do the rest.

 • Stratia sa moje súbory ak si zabudnem obnoviť licenciu?

  Užívateľské súbory na platforme Telekom Backup sú uložené do konca trvania užívateľskej licencie, ak nenastane niektorá z nasledujúcich situácií: • zrušenie – údaje uložené na dobu 1 mesiac; • odstránenie užívateľských účtov – údaje uložené na dobu 1 mesiac; • vymazanie údajov – uložené na dobu 1 mesiac; • reset šifrovacieho kľúča – údaje sú zmazané okamžite.

 • Will my files be lost if I forget to renew my license?

  User files on the Telekom Backup platform are stored until the end of the client license, unless one of the following situations occurs: • cancel - data stored for 1 month; • removal of user accounts - data stored for 1 month; • data erase - stored for 1 month; • encryption key reset - data are deleted immediately.

 • What is and how to perform a backup on Windows user rights?

  Each backup can be performed on Windows user rights, which means that while performing backup, service impersonalization occurs and it works in the context of the specified user. With this solution the user can perform resource backup, which requires additional permissions, for the standard service runs on local service the rights In order to perform a backup on the Windows user rights, you should process to the Advanced tab in the projects wizard, and then select Perform Backup on Windows user rights and enter authorization data.